Interhigh TrackPole Vault Week 3
Hosted By:
Tuesday, April 04, 2006

2006 Montgomery County Pole Vault
Division Schedule Week III
Results
Girls Scores
Name School Grade 6-00 6-06 7-00 Final QO 5 NW 0
Elena Pavlova QO 10 X | O |  O |  | X | X | X 6-06 QO 5 GB 0
Anna Roberts QO 10 X | X | X     NH GB 0 NW 0
Brittany McLeod QO 11 X | X | X     NH
Katie Giles QO 10 X | X | X     NH MAG 0 EIN 0
Elena Diestel MAG   X | X | X     NH MAG 0 KEN 0
Kelsey Blaine MAG   X | X | X     NH
Rebekah Shaeffer MAG   X | X | X     NH WO 0 SB 0
Caitlin Masterman WO 12 X | X | X     NH
                     
Boys
Name School Grade 8-00 8-06 9-00 9-06 Final Scores
Tom Hoyt RM 10 O |    |    O |   |    O |   |      9-00* QO 9 NW 0
John Houston MAG   O |    |    O |    |    X | O |    9-00* QO 4 GB 5
Nhi Thach GB   X | P |    P O |   |      9-00* GB 5 NW 0
John Calvert QO 11 O |   |    X | X | O X | X | X   8-06
Greg Conte QO 11 O |   |    X | X | X     8-00 MAG 5 EIN 0
Artem Panasenkov QO 10 O |   |    X | X | X     8-00 MAG 5 KEN 0
Bryan Hoffman QO 11 O |   |    X | X | X     8-00
Joe Gibney QO 11 X | X | X       NH WO 0 SB 0
Daniel Miller MAG   X | X | X       NH
Brad Hurson GB   X | X | X       NH CH 0 WJ 0
Israel Owolabi GB   X | X | X       NH CH 0 WHE 0
Adam Cohen CH   X | X | X       NH
Mark Hannallah CH   X | X | X       NH
Eric Manduley CH   X | X | X       NH RM 5 POO 0
C. Meyers CH   X | X | X       NH
Derek Pages     X | X | X       NH * Still Jumping. Competition interrupted by lax.
Johnathan Sigalas     X | X | X       NH
Matt Morgan PB   X | X | X       NH
Jay Motta WO 9 X | X | X       NH


Return to Top

Email | About InterhighTrack.com | Mocorunning.com